9. august 2017

https://www.bleuepil.com/utilisation-du-viagra.html Byggeaktiviteter denne sommer

I de seneste uger er der gennemført de anlægsarbejder, der blev varslet før ferieperioden. I de kommende uger etableres muldlaget til den naturlegeplads, der etableres ved Hellerup Skole. Også ved Vilhelmsdalløbet på den sydlige del af grunden vil der foregå jordarbejder.

https://www.bleuepil.com/viagra-generique.html https://www.bleuepil.com/viagra-generique.html Spunsning og tunge stålarbejder afsluttet

Vilhelmsdalløbets nye placering krævede, at der skulle etableres spuns på den sydlige del af byggegrunden. Spunsningen skulle sikre to ting. Dels at der kunne arbejdes i en tør byggegrube, og dels at udgravningen ikke kom til at genere nærliggende bygninger og træer.

Spunsene blev vibreret ned, fordi denne metode medfører færre gener end ramning af spuns. Spunsarbejdet er da også blevet gennemført, uden at naboer har meldt ind om gener fra støj og vibrationer eller om skader på bygningerne.  

watch Jordarbejder ved Vilhelmsdalløbet

Den kommende tid vil der foregå en del jordarbejder ved det nye Vilhelmsdalløb. Da det som forventet viser sig, at kun ca. 10 procent af den afgravede jord er forurenet, vil den afgravede jord kunne genbruges på byggepladsen. Hvis alt jord skulle have været kørt bort, havde det krævet op mod 4.000 ekstra lastbiltransporter at udskifte jorden, så antallet af lastbiltransporter til og fra byggepladsen er altså reduceret væsentligt.

click here Lastbiler med grus til byggepladsen

I løbet af sommeren har lastbiler kørt grus ind på byggepladsen. Gruset er blevet placeret på den interne kørevej, som er ved at blive etableret. Første del asfalteres til september. Desværre har vi fået en nabohenvendelse om, at nogle af lastbilerne er kørt ind på pladsen før kl. 07.00 og har læsset grus af. Det beklager vi, og entreprenøren følger tæt op, så arbejdstiden overholdes.

Naturlegeplads ved Hellerup Skole

Gentofte Kommune anlægger en naturlegeplads ved Hellerup Skole, hvoraf Danica Ejendomme etablerer den del, der ligger på virksomhedens grund. Danica afleverer et færdigt jordarbejde klar til den beplantning, som foretages af Gentofte Kommune.

Der skal i alt bruges 3.000 tons jord til naturlegepladsen, hvoraf halvdelen vil være genbrugsjord fra Tuborg Syd-grunden, der som nævnt er af så fin kvalitet, at det kan genbruges i muldlaget. Dette jord ligger lige nu i jordhotellet. De resterende 1.500 tons køres til byggepladsen fra mandag den 7. august.

Brugen af genbrugsjord betyder, at antallet af lastbiltransporter til muldlaget til naturlegepladsen halveres fra 100 til 50. Efterhånden som jorden placeres på naturlegepladsen, bliver jordhotellet mindre og mindre. Der sås græs på naturlegepladsen til september.

Trafik ved Hellerup Skole

Mandag den 14. august vender eleverne tilbage til Hellerup Skole efter sommerferien. Sammen med Gentofte Kommune holder vi fra projektets side nøje øje med trafikmønster og skiltning omkring skolen, så skolevejen er tryg og sikker for eleverne.

I den forbindelse opfordrer vi til, at forældre benytter de nye afsætningspladser, som Hellerup Skole har etableret, da man af sikkerhedsmæssige årsager aldrig må sætte sine børn af ved indkørslen til byggepladsen.

Status på jordhotellet

Selvom en del af jorden vil blive brugt til naturlegepladsen ved Hellerup Skole, vil jordhotellet fortsat fylde noget de kommende måneder. Det skyldes blandt andet, at jorden ikke bliver kørt direkte ud på pynten, hvor den på et tidspunkt skal bruges til opfyldning, fordi dette ville betyde, at adgangen til badebryggen måtte lukkes. Efter ønske fra mange beboere holder vi nemlig adgangen til badebryggen åben længst muligt, og det har så den konsekvens, at jordhotellet optager plads på grunden.